afm1_vrijstelling_dubbel-2358x80

Zorgvastgoed: ontwikkelen en beleggen met Sonneborgh

Zorgvastgoed

Door de vergrijzing speelt zorgvastgoed een cruciale rol. Het vormt de fysieke basis waarop gezondheidszorgdiensten worden aangeboden en is onmisbaar voor het welzijn van onze samenleving. Met de aanhoudende demografische veranderingen, zoals de vergrijzing, en de voortdurende ontwikkelingen in de gezondheidszorg, staat zorgvastgoed in het middelpunt van de belangstelling.

Graag vertellen wij u meer over zorgvastgoed, het belang van de ontwikkeling ervan voor de nabije toekomst, en verkent de mogelijkheden voor ontwikkeling, investering en sale & leaseback binnen deze sector.

Wat is zorgvastgoed?

Zorgvastgoed omvat alle fysieke ruimtes die gebruikt worden voor het leveren van zorgdiensten, variërend van ziekenhuizen en klinieken tot verzorgingshuizen en revalidatiecentra. Deze vastgoedcategorie is essentieel voor het aanbieden van adequate zorg en speelt een sleutelrol in de gezondheidsinfrastructuur van een land. Zorgvastgoed moet aan strenge regels en eisen voldoen, gezien de specifieke behoeften van de gebruikers en de noodzaak voor een veilige en toegankelijke omgeving.


Waarom is de ontwikkeling van zorgvastgoed belangrijk voor in de nabije toekomst?

De ontwikkeling van zorgvastgoed is cruciaal vanwege een aantal verschillende redenen. Demografische veranderingen, zoals de toename van het aantal ouderen, vergen meer en beter aangepast zorgvastgoed. Daarnaast leiden veranderende zorgbehoeften en -voorkeuren tot een vraag naar meer gespecialiseerde en flexibele zorgomgevingen. Ook duurzaamheid en de integratie van technologie in de zorg spelen een steeds grotere rol, waardoor de ontwikkeling van modern en efficiënt zorgvastgoed een prioriteit is.

Facts & figures over zorgvastgoed

De markt voor zorgvastgoed heeft een significante groei doorgemaakt. Statistieken tonen aan dat de investeringen in zorgvastgoed wereldwijd toenemen, mede door de groeiende behoefte aan zorginfrastructuur. De COVID-19-pandemie heeft bovendien de noodzaak voor flexibel en aanpasbaar zorgvastgoed onderstreept, waardoor de sector een nog grotere prioriteit voor investeerders is geworden.

Vraag naar geschikte woningen voor ouderen neemt verder toe

Zorginstellingen worden geconfronteerd met sterk toenemende lasten. De kosten voor het exploiteren van het vastgoed nemen toe doordat energielasten gestegen zijn en huurprijzen aanzienlijk zijn geïndexeerd vanwege de (hoge) inflatie. Ook stijgen de kosten voor personeel door cao-afspraken over loonindexaties. Aan de inkomstenkant is de herijking van de Normatieve Huisvestings Component (NHC) per 1 januari 2024 in werking getreden. De NHC is een financiële bijdrage vanuit de overheid ten behoeve van huisvesting. Dit component is hedendaags onderdeel van het integrale (algehele) tarief.

Door de herijking van de NHC is de financiële bijdrage voor huisvesting gedaald. Dit betekent dat zorginstellingen een lagere vergoeding krijgen voor huisvestingslasten en (vervangende) nieuwbouw. Of deze herijking daadwerkelijk voor problemen zal zorgen in de zorgvastgoedmarkt is nog onduidelijk. Het grootste deel van de zorgvastgoedbeleggers (67%) geeft aan dat de herijking van de NHC voor intramurale zorginstellingen (nog) geen invloed heeft gehad op de portefeuille. Een kleiner deel, 14%, geeft aan dat de verlaging wel een rol heeft gespeeld. Voor 19% van de beleggers is de invloed nog niet bekend.

Investeringsruimte van zorginstellingen neemt af

Zorginstellingen staan voor de uitdaging van snel stijgende kosten. De uitgaven voor het beheer van hun vastgoed zijn toegenomen door hogere energiekosten en aanzienlijke huurverhogingen als gevolg van de hoge inflatie. Daarnaast zijn de personeelskosten gestegen vanwege collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) die loonindexaties omvatten. Aan de inkomstenzijde heeft de herziening van de Normatieve Huisvestings Component (NHC) op 1 januari 2024 effect gehad. De NHC, een financiële bijdrage van de overheid voor huisvesting, maakt tegenwoordig deel uit van het totale tarief.

Deze herziening heeft geleid tot een vermindering van de financiële bijdrage voor huisvesting, waardoor zorginstellingen minder compensatie ontvangen voor huisvestingskosten en de bouw van vervangende nieuwbouw. Het is nog niet duidelijk of deze aanpassing problemen zal veroorzaken op de markt voor zorgvastgoed. Een meerderheid van de zorgvastgoedbeleggers (67%) meldt dat de herziening van de NHC voor intramurale zorginstellingen tot nu toe geen effect heeft gehad op hun portefeuille. Echter, 14% geeft aan dat de verlaging wel impact heeft gehad. Voor 19% van de beleggers is het effect nog onbekend.

Ontwikkelen van zorgvastgoed

Het ontwikkelen van zorgvastgoed omvat het plannen, ontwerpen, financieren en bouwen van faciliteiten die voldoen aan de specifieke eisen van zorgverlening. Dit proces kent unieke uitdagingen, zoals het voldoen aan strikte regelgeving en het creëren van een omgeving die zowel functioneel als helend is. Tegelijkertijd biedt de ontwikkeling van zorgvastgoed kansen voor innovatie en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Veel zorgorganisaties zijn opzoek naar een manier om bestaande locaties te renoveren of om nieuwbouw te plegen. Maar in de huidige markt is nieuwbouw met alle onzekerheden en fluctuerende prijzen echter een forse opgave. Dit leidt vaak tot de vraag of Sonneborgh de verantwoordelijkheid kan pakken om zorgvastgoed te ontwikkelen maar vaak wel met een sterke stem en inbreng van de zorgorganisatie die uiteindelijk de zorg zal gaan leveren. Sonneborgh kijk dan ook vooral naar de kansen die er liggen om alle uitdagingen op de perfecte manier bij elkaar te brengen.

Zorgvastgoed ontwikkelen | Sonneborgh

Ontwikkelen met Sonneborgh

Al ruim een kwart eeuw ontwikkelen wij in heel Nederland vastgoed op het snijvlak van wonen en zorg. We begrijpen de uitdagingen van onze maatschappelijke partners en de behoeften van hun doelgroepen. Daarom nemen wij integrale verantwoordelijkheid: van strategie en haalbaarheid tot ontwikkeling, realisatie en belegging. Dit stelt ons in staat om maatwerk oplossingen te creëren voor de meest uiteenlopende projecten. Kwalitatief, duurzaam en betaalbaar. Iedere dag weer.

Sale & leaseback van zorgvastgoed

Sale & leaseback, waarbij een zorginstelling haar vastgoed verkoopt en terug huurt, biedt mogelijkheden om kapitaal vrij te maken voor herinvestering in de kernactiviteiten of de verbetering van de zorgfaciliteiten. Dit kan een strategische zet zijn voor zorginstellingen die hun kapitaalefficiëntie willen verhogen, hoewel het belangrijk is om de langetermijngevolgen van dergelijke beslissingen zorgvuldig te overwegen.

Beleggen of investeren in zorgvastgoed

Beleggen in woningen is voor particuliere beleggers de laatste tijd door aangepaste regelgeving minder aantrekkelijk geworden. Zorgvastgoed biedt voor die groep beleggers een mogelijk aantrekkelijk alternatief.

Investeren in zorgvastgoed kan aantrekkelijk zijn vanwege de stabiele en voorspelbare inkomstenstromen en de relatieve ongevoeligheid voor economische schommelingen. Beleggers zoeken altijd een optimum tussen een zo laag mogelijk risico van hun beleggingen en een zo hoog mogelijk rendement. Dat is de reden waarom zorgvastgoed aandacht verdient, want het kan voor particuliere beleggers een relatief veilige toevoeging aan hun beleggingsstrategie zijn.

Zorgvastgoedmarkt is interessant voor beleggers

Hoewel er onzekerheid heerst over de kapitaalmarktrente, blijft het vertrouwen in de markt voor zorgvastgoed sterk. Beleggers beschouwen zorgvastgoed nog steeds als een aantrekkelijke investering. Dit vertrouwen is voornamelijk gebaseerd op fundamentele factoren zoals het bestaande tekort aan zorgwoningen en de voordelige risico-rendementsverhouding van investeringen in zorgvastgoed.

Voor de periode 2024 tot 2026 is er door beleggers een bedrag van 4,5 miljard euro gereserveerd voor investeringen in deze sector, wat in lijn is met de investeringen in voorgaande jaren. De reden dat het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag jaarlijks aanzienlijk lager uitvalt dan het beschikbare kapitaal, is te wijten aan een tekort aan kwalitatief hoogwaardig aanbod.

Sonneborgh_Woonzorginitiatief_OesterStaete_C04_002

Fondsen van Sonneborgh

Sonneborgh richt zich op beleggers die een deel van hun vermogen veilig en maatschappelijk betrokken willen laten renderen in de stabiele groeimarkt van zorgvastgoed. De vergrijzing, woningtekorten én langjarige huurcontracten van professionele zorgorganisaties maakt dat onze fondsen een stabiele en veilige belegging zijn die goed passen in een solide beleggingsstrategie voor u of uw (klein)kinderen.


Sonneborgh en zorgvastgoed

Zorgvastgoed staat aan de basis van een effectieve gezondheidszorg en de ontwikkeling ervan is van cruciaal belang voor het voldoen aan de toekomstige zorgbehoeften. Of het nu gaat om de ontwikkeling, investering of sale & leaseback van zorgvastgoed, een doordachte aanpak is essentieel om te zorgen voor faciliteiten die zowel aan de huidige als aan de toekomstige zorgeisen voldoen. Met de juiste strategieën en investeringen kan zorgvastgoed bijdragen aan een gezondere toekomst voor iedereen.

Deel op:

Zorgwoningfondsen van Sonneborgh

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Sonneborgh

Ik schrijf mij graag in voor de nieuwsbrief over:
Algemeen
Fondsen

Schimmelt 30, 5611 ZX Eindhoven
Postbus 1787, 5602 BT Eindhoven