afm1_vrijstelling_dubbel-2358x80
hero_mobiel_fondsen_pagina

Privacy statement

header_nieuws

Inleiding

Voor Sonneborgh is uw privacy belangrijk. Dit privacy statement beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Hierin staat ook beschreven welke rechten u heeft en hoe u deze uitoefent. U kunt altijd contact opnemen met ons over privacy en bescherming van persoonsgegevens. Hieronder leest u daar meer over.

Sonneborgh initieert en beheert vastgoedbeleggingsfondsen. Sonneborgh is verwerkingsverantwoordelijke en streeft er naar dat persoonlijke gegevens van participanten en belangstellenden overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG.

 

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn onder meer participanten in onze vastgoedbeleggingsfondsen, belangstellenden en personen die verbonden zijn aan een bedrijf of organisatie welke deelneemt in een van deze fondsen. Let op: als u namens een bedrijf of organisatie persoonsgegevens aan ons doorgeeft bent u verplicht de betrokkenen hieromtrent te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen ter beschikking stellen, zodat zij kunnen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Wij gebruiken uw contactgegevens om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen van nieuwe fondsen. Met het aantrekken van beleggers voor nieuwe fondsen kan het bestaansrecht van Sonneborgh op de lange termijn worden zeker gesteld. Als u niet langer wenst dat wij uw contactgegevens gebruiken voor direct marketing, kunt u zich op ieder moment afmelden door gebruik te maken van de meegezonden antwoordkaart, de afmeldlink in de e-mail, of de contactinformatie die is opgenomen onderaan deze verklaring. Uw contactgegevens worden dus bewaard totdat u aangeeft hier verder geen prijs op te stellen.

Van participanten die (gaan) deelnemen in een fonds verzamelen wij behalve contactgegevens ook identificatiegegevens, bankgegevens, correspondentie en transactiegegevens. Zonder deze gegevens kunt u niet deelnemen in een fonds. Deze zijn namelijk nodig bij een goede invulling van de wettelijke verplichtingen en de overeenkomst die aan het deelnemen in een fonds ten grondslag ligt. Zo zijn wij op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (Wwft) verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren dat inhoudt dat wij een kopie van uw geldig legitimatiebewijs opvragen en bewaren en dat wij u vragen een betaling te doen van een bankrekening die op uw naam staat. Wanneer de participant een rechtspersoon betreft, geldt de bovenstaande wettelijke identificatieprocedure ook voor de bestuurder en van de uiteindelijke economisch gerechtigde (UBO) van het deelnemende bedrijf of organisatie. Deze personen kunnen volstaan met het verstrekken van een kopie identiteitsbewijs.

De pasfoto en het BSN-nummer op de kopie van het identiteitsbewijs mag door u worden doorgehaald. Alle overige informatie is relevant voor de verplichte vastlegging. Tevens kunt u op de kopie aangeven voor wie de kopie is bestemd. Wij zijn wettelijk verplicht om deze identiteitsgegevens te bewaren tot 5 jaar na beëindiging van uw deelname in een of meer fondsen. Voor het bewaren van uw correspondentie en uw bank & transactiegegevens geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na de beëindiging van uw deelname in de fondsen.

 

Inzage, correctie, wissen en bezwaar

U kunt altijd om inzage, correctie, beperking van gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Ook kunt u desgewenst daarover contact opnemen met of bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens(postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag; telefoon: 088 – 1805 250; website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Het delen van uw persoonsgegevens, geautomatiseerde verwerking en verwerkingen buiten de EU

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluitvorming en hebben als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met zorgvuldig geselecteerde derden en alleen voor het gebruik zoals hierboven beschreven. Wij zorgen er daarbij voor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat wij met derden afspraken gemaakt hebben om te zorgen dat derden passende organisatorische en technische maatregelen nemen om u te kunnen verzekeren dat uw privacy gewaarborgd is. Verder verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat zoals bijvoorbeeld aan de belastingdienst of toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigen en contact

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Lees daarom regelmatig het Privacy Statement, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging en verwerking van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Sonneborgh via onderstaande contactinformatie:

e-mail: contact@sonneborgh.nl
website: www.sonneborgh.nl
postadres: Postbus 1787, 5602 BT Eindhoven vestigingsadres: Schimmelt 30, 5611 ZX Eindhoven telefoon: +31 (0)40 303 21 23