Autoriteit Financiële Markten | AFM
Beleg in Zorgwoningfonds Sonneborgh IV en laat uw vermogen groeien
Beleg in Zorgwoningfonds Sonneborgh IV en laat uw vermogen groeien
 • Zekerheid van langjarige huurcontracten

 • Stabiel financieel rendement

 • Inflatiebestendig vastgoed

 • 86% ingeschreven

 • Zekerheid van langjarige huurcontracten

 • Stabiel financieel rendement

 • Inflatiebestendig vastgoed

 • 86% ingeschreven

Ontvang gratis de brochure
BEL MIJ TERUG

Een aantrekkelijk financieel en maatschappelijk rendement met Zorgwoningfonds Sonneborgh IV

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV is een initiatief van Sonneborgh. Het fonds belegt in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van drie woon- en zorgcomplexen in Cuijk, Rheden en Rotterdam. De objecten worden na oplevering langjarig verhuurd aan reguliere zorgorganisaties (minimaal 15 jaar) voor in totaal 120 (jong)volwassenen en ouderen met een zorgvraag.

Sonneborgh beschikt sinds 2015 over een vastgoedportefeuille met circa € 75 miljoen aan zorgvastgoed in beheer. Hierop is een gemiddeld direct rendement op eigen vermogen behaald van circa 5,5% per jaar.

NU INSCHRIJVEN

Lees nu gratis de brochure

Lees gratis de brochure

GRATIS DOWNLOADEN

Rendement en kenmerken

 • Verwacht direct rendement: 4,75%

 • Verwacht totaal rendement: 7,50%

 • Geen emissiekosten

 • 4x per jaar een uitkering

 • Minimale deelname: € 100.000,-

 • Startdatum: 1 juli 2023

 • Totaal Fondskapitaal: € 20.800.000

 • Eigen Vermogen: € 15.600.000

 • Hypothecaire lening: € 5.200.000

Ontvang gratis alle informatie over Zorgwoningfonds Sonneborgh IV

Lees waarom zorgvastgoed past als stabiele en waardevaste belegging binnen een gespreide beleggingsportefeuille. Vraag nu geheel vrijblijvend de brochure aan.

Vraag nu de brochure aan per e-mail

Vraag de brochure aan per e-mail en ontvang een éénmalig extra rendement over uw deelnamesom.

Naam(Vereist)
Hidden
Deelname aan het fonds
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Over Sonneborgh

Ontwikkelaar én belegger in zorgvastgoed

Sonneborgh is een ontwikkelaar én belegger uit Eindhoven gespecialiseerd in zorgvastgoed. Ruim 25 jaar ontwikkelen wij vastgoed op het snijvlak van wonen en zorg. Als geen ander weten wij kennis van de zorgsector, en de uitdagingen waar de sector voor staat, te combineren met onze ervering in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van zorgvastgoed. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid netwerk van particuliere en institutionele beleggers.

Sinds 2015 investeren wij zelf actief in zorgvastgoed door het initiëren van vastgoed beleggingsfondsen. Regelmatig bieden wij particuliere beleggers de gelegenheid om te participeren in onze projecten via deze zorgwoningfondsen.

Waarom beleggen in zorgvastgoed

Zorgvastgoed is interessant voor particuliere beleggers. De tekorten op de woningmarkt, de toenemende vergrijzing en zorgvraag in de samenleving en de zekerheid van langjarige huurcontracten maken dit een aantrekkelijk beleggingsproduct. Zorgvastgoed past daarom goed als stabiele en waardevaste belegging binnen een gespreide beleggingsportefeuille.

De fondsen van Sonneborgh bieden particuliere beleggers de gelegenheid om een deel van hun vermogen te laten groeien door dit collectief te investeren zorgvastgoed. Fondsen met kwalitatief, duurzaam en betaalbaar Nederlands zorgvastgoed en een stabiel financieel én maatschappelijk rendement.

Deelnemen aan het fonds

Direct inschrijven

Schrijf u binnen 5 minuten in via onze digitale omgeving.

Direct inschrijven

Inschrijfformulieren

Download de inschrijfformulieren voor Zorgwoningfonds Sonneborgh IV in PDF.

Inschrijfformulieren

Downloads

De objecten

Het object in Rotterdam betreft de aankoop van een plint (ca. 4.400 m2 bvo) van een groter wooncomplex. Dit object wordt deels reeds gehuurd door een zorginstelling uit Rotterdam voor 19 van haar Wlz cliënten (ouderen dementie en/of somatiek), deels staat het leeg en deels wordt het verhuurd aan een sportschool. Na aankoop wordt het leegstaande bouwdeel direct getransformeerd ten behoeve van 17 extra cliënten van de zorginstelling (36 in totaal). Na afloop van het huurcontract met sportschool (2025) wordt ook dit deel getransformeerd voor de zorginstelling, waardoor het totaal aantal op 59 uitkomt. De zorginstelling gaat voor ieder bouwdeel een huurcontract aan met een looptijd van 20 jaar.

Het object in Cuijk betreft de aankoop van een voormalig kantoorpand (ca. 2.000 m2 bvo) dat wordt verduurzaamd en getransformeerd naar 36 zorgstudio’s ten behoeve van cliënten van een landelijke opererende zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidszorg. Deze organisatie begeleid en ondersteunt (jong)volwassenen bij wonen, werken en een zinvolle dagbesteding. De zorginstelling gaat een huurcontract aan met een looptijd van 15 jaar, daarna telkens te verlengen met 5 jaar.

Het object in Rheden betreft de aankoop van een pand (ca. 1.700 m2 bvo) dat wordt verduurzaamd en uitgebreid middels optoppng naar 25 zorgstudio’s ten behoeve van cliënten van een regionaal opererende zorgaanbieder uit Arnhem. Deze organisatie biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De zorginstelling gaat een huurcontract aan met een looptijd van 15 jaar, daarna telkens te verlengen met 5 jaar.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Zo ook het participeren in het Fonds. Voor een goede beoordeling van de risico’s is het van belang kennis te nemen van het Investeringsmemorandum. De risico’s, alsmede andere (markt)omstandigheden, kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waarde fluctuaties optreden en rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement.

Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wft. Vanwege het feit dat a) de Beheerder (Sonneborgh Beheer BV) minder dan € 100 miljoen aan activa middels beleggingsfondsen onder beheer heeft en b) de Participaties worden aangeboden met een afname van ten minste € 100.000,- per Participant mogen de Participaties worden aangeboden en het Fonds worden beheerd zonder vergunning van de AFM. Tevens geldt geen verplichting een door de AFM goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen. Het Fonds en de Beheerder zijn ingeschreven in het register beleggingsinstellingen (in het deel geregistreerde AIFMs) dat wordt gehouden door de AFM. Het Investeringsmemorandum is geen prospectus dat is goedgekeurd door de AFM.

Vraag: Uit het investeringsmemorandum, met name pagina 35, menen wij te mogen concluderen dat dit fonds geen (juridische) binding heeft met andere fondsen waarover Sonneborgh Beheer het beheer voert. Wij wensen risico’s namelijk zoveel mogelijk te spreiding.

Antwoord: Het is juist dat dit fonds geen juridische binding heeft met één van onze andere fondsen. Wij kiezen er bewust voor om alle fondsen juridisch gescheiden te houden, zodat er in geval van een onvoorziene calamiteit geen ‘besmetting’ van andere fondsen kan plaatsvinden. Om deze reden hebben wij er ook voor gekozen om het juridisch eigendom, dat zit bij de Bewaarder, niet in een Besloten Vennootschap (BV) te plaatsen die onder de Sonneborgh Holding valt. Maar juist in een Stichting die los staat van Sonneborgh Holding en haar dochtermaatschappijen. Uiteraard is Sonneborgh wel de initiatiefnemer en beheerder van het fonds. Maar mocht er uiteindelijk iets mis gaan met Sonneborgh dan zijn wij vervangbaar door een externe beheerder en blijft de Stichting als Bewaarder en houder van het juridisch eigendom gewoon door functioneren.Vraag: Op pagina 45 van het Investeringsmemorandum staat in de tabel onder ‘I. Aankoopkosten Object vrij op naam (v.o.n.)’ een totaalbedrag van € 19.090.483,-. Echter, als de individuele bedragen worden opgeteld resulteert dat in een bedrag van € 19.087.483,-. Wat is juist?

Antwoord: De optelsom op pagina 45 onder ‘I. Aankoopkosten Object vrij op naam (v.o.n.)’ correspondeert inderdaad niet met het totaalbedrag zoals opgenomen in de tabel. Er zit een verschil van € 3.000,- in. Dit is het gevolg van een typefout inzake de ontwikkel- en realisatiekosten voor het object in Rheden. Dit had moeten zijn € 2.907.407,- in plaats van de vermelde € 2.904.407,-. Dat verklaart het verschil van exact € 3.000,-. Voor de rendementsberekeningen of het benodigde fondskapitaal zoals opgenomen in het IM maakt dit geen verschil uit, aangezien overal gerekend is met het juiste bedrag à € 19.090.483,-.Vraag: In het Kadaster staat dat het object in Cuijk is aangekocht voor € 2.350.000,-. De overdrachtsbelasting bedroeg toen nog 8% ofwel € 188.000. Dit betekent een aankoop v.o.n. van € 2.538.000,- en een aanneemsom € 3.387.926,- (incl. BTW). Echter staat op pagina 45 van het Investeringsmemorandum voor ontwikkeling en realisatie Cuijk (incl. BTW) een bedrag van € 3.575.926,-. Is het mogelijk dat de overdrachtsbelasting bij de ontwikkeling en realisatie is opgeteld?

Antwoord: De koopsom betreft inderdaad € 2.350.000,-. Echter, dit betreft een koopsom vrij op naam in plaats van een koopsom kosten koper. Dit is ook expliciet zo opgenomen in de koopovereenkomst en dat is ook het bedrag dat is betaald aan de verkoper. Bij de koopsom als opgenomen in het Kadaster staat geen expliciete toevoeging kosten koper of vrij op naam. De bedragen als opgenomen in het Investeringsmemorandum zijn derhalve correct.Vraag: In De Telegraaf d.d. 11 maart 2023 staat een opiniestuk met de titel ‘Sonneborgh IV geeft een iets te mooie voorstelling van zaken’. Wat is de reactie van Sonneborgh op dit stuk?

Antwoord: Helaas voor Sonneborgh geeft dit artikel een verkeerde voorstelling van zaken en is geen wederhoor gepleegd. Vandaar dat wij graag onze inhoudelijke reactie op dit opiniestuk met u delen. Het is correct, en ook zeer gebruikelijk in dit soort fondsen, dat er een liquiditeitsreserve wordt meegefinancierd. Deze liquiditeitsreserve dient als financiële buffer om fluctuaties in de exploitatie op te vangen teneinde de participanten het geprognosticeerde direct rendement uit te kunnen keren. Eén en ander is ook omschreven in het Investeringsmemorandum. Wanneer we kijken naar de exploitatieresultaten in relatie tot de benodigde uitkering dan is de constatering in het bewuste artikel dat er gedurende de eerste vijfenhalf jaar bijna € 900.000,- aan middelen worden onttrokken om aan de rendementsdoelstelling te voldoen pertinent onjuist. Dit betreft slechts € 330.000,- en komt voor een belangrijk deel (49% ofwel € 161.000,-) doordat we in het Object in Rotterdam starten met de verbouwing van een leegstaand bouwdeel waar geen huur of huurcompensatie tegenover staat.Vraag: In het Investeringsmemorandum wordt aangegeven dat is gekozen voor een variabele rente en wordt gerekend met een rente van 5,25%. Hoe kijken jullie aan tegen het renterisico?

Antwoord: Vooropgesteld, zodra het aantrekkelijk is om de rente voor langere periode vast te leggen om zo het renterisico te reduceren, zullen wij hier toe overgaan. Op dit moment past de rekenrente nog binnen de werkelijke rentekosten. Echter, indien de ECB besluit de rente de komende tijd verder te verhogen ontstaat een nieuwe situatie. Indien de feitelijke rente 50 basispunten hoger uitkomt dan opgenomen in onze prognose, leidt dit een extra rentelast van € 26.000,- op jaarbasis. Bij aanhoudende hoge rente is deze extra rentelast gedurende meerdere jaren nog goed op te vangen middels de meegefinancierde liquiditeitsreserve. Wij voorzien hier dan niet direct een groot risico. Daar komt bij dat de rente vooral hoog zal blijven zolang de inflatie hoog is. Hoge inflatie betekent ook hogere indexering van de huurinkomsten dan geprognosticeerd, waardoor een deel van de hogere rentekosten wordt afgedekt.

Een persoonlijke kennismaking voor Zorgwoningfonds IV?

Benieuwd of Zorgwoningfonds Sonneborgh IV past binnen uw portefeuille?  Wij nemen graag contact met u op. Vul het formulier in en wij bellen u terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.