afm1_vrijstelling_dubbel-2358x80
orionstraat_hero_mobiel

Informatie over het participatie traject Jacobuskerk

Welkom op de informatiepagina van Orionstraat 5. Als omwonende van de Orionstraat 5 kunt u alle informatie vinden in het kader van het participatietraject. Op deze pagina worden updates geplaatst over informatiebijeenkomsten en houden we u op de hoogte van de voortgang van het project. Ook worden er nieuwe plannen gedeeld en zullen de meest gestelde vragen worden beantwoord. Het participatietraject vindt uiteraard geheel in samenspraak plaats met de gemeente Eindhoven.

orionstraat_hero

Over de Jacobuskerk

Sonneborgh wil samen met de Jacobuskerk invulling geven aan hun ambitie om een nieuw kerkgebouw te realiseren met een aanvullend programma dat aansluit bij de behoeftes vanuit de omliggende wijk. In dat kader is een plan ontwikkeld voor de locatie aan de Orionstraat. Een plan waarin zingeving, ontmoeten, wonen en zorg samenkomen. Het plan omvat naast de kerk een zorginitiatief met 43 zorgeenheden voor ouderen en 80 reguliere appartementen.

Op de begane grond is de kerkruimte met bijbehorende ontmoetingsruimte, die uitkijkt over het water, een belangrijk onderdeel. Daarnaast worden multifunctionele ruimtes gerealiseerd ten behoeve van de Jacobuskerk, denk daarbij aan een ruimte voor overleggen. De zorgwoningen zijn gelegen op de eerste drie bouwlagen daarboven en worden bewoond door ouderen met een matige tot intensieve zorgvraag.

Voor deze bewoners is 24 uur per dag zorg en ondersteuning aanwezig. Voor deze doelgroep is in de huidige wijk geen voorziening beschikbaar. Dit betekent dat ouderen die een zware zorgvraag krijgen hun vertrouwde plek moeten verlaten voor een plek elders in de stad, weg van hun bestaande sociale netwerk. Met de realisatie van deze voorziening bieden we voor deze doelgroep een plek in de wijk, zodat het bestaande netwerk behouden kan blijven.

Door de kleinschaligheid waarmee het initiatief is opgezet, blijft de huiselijkheid behouden en geeft het bewoners een warm gevoel van thuis zijn. Boven het zorginitiatief is ruimte voor 80 reguliere appartementen. Deze appartementen, met zowel twee- als driekamerwoningen, zijn geschikt voor een brede doelgroep.

Achtergrondinformatie

De Jacobuskerk kerkgemeente is sinds 1973 gevestigd in het gelijknamige kerkgebouw. De kerkgemeente bestaat uit circa 200 leden en kan gekarakteriseerd worden als een streekgemeente. De leden zijn afkomstig uit alle uithoeken van Eindhoven, maar ook uit omliggende kernen zoals Nuenen, Son en Veldhoven.

Een groot deel van de kerkgemeente bestaat uit (jonge) gezinnen, met veel kinderen in de leeftijdscategorie tot 12 jaar. Daarnaast is de kerkgemeente een mix van leden die hier geboren en getogen zijn en leden die door studie of werk zich hier gevestigd hebben. De kerkgemeente is momenteel redelijk stabiel qua ledental.

De activiteiten van de kerkgemeente vinden deels in het kerkgebouw plaats. Dit gaat uiteraard om zondagse samenkomsten, maar ook samen eten, of een samenkomst ter gelegenheid van iets bijzonders, zoals een bruiloft of jubileum. Daarnaast zijn er ook samenkomsten thuis, waarbij er bijvoorbeeld besprekingen zijn rondom bepaald thema of boek.

De kerkelijke gemeente Crosspoint maakt ook gebruik van de Jacobuskerk op een aantal dagen in de week en de kinderclub CityKids gebruikt het gebouw ook een middag in de maand. Verder maken zo af en toe externe partijen gebruik van één of meer ruimtes. Daarbij valt te denken aan De Voedselbank of De Taalbrug, of muziekles op het kerkorgel.

In 2019 is er door een aantal leden van de Jacobuskerk kerkgemeente een initiatief opgestart om de te kijken of het huidige kerkgebouw een opknapbeurt kon krijgen. De focus hierbij was om met name een esthetische opfrisbuurt te realiseren. Dit bleek na onderzoek niet financieel duurzaam en passend. Het gebouw vraagt om meer dan dat; ook de voorzieningen, energetische duurzaamheid en bouwkundige staat zijn dusdanig dat investeren in het huidige gebouw niet verstandig bleek. Vervolgens is het pad van projectontwikkeling gekozen. Hiermee wordt een deur geopend om een gebouw neer te zetten waarmee we (financieel, milieubewust en sociaal) duurzaam kerk kunnen zijn, met voorzieningen en ruimtes passend bij de diverse activiteiten.

Als kerkgemeente vinden we openheid en gastvrijheid belangrijk. Daarom zien we dit ook als een kans om een gebouw neer te zetten wat aansluit bij behoeftes vanuit de omliggende wijk(en), om zodoende een effectiever gebruik van het gebouw en maatschappelijk nut na te streven.

Schimmelt 30, 5611 ZX Eindhoven
Postbus 1787, 5602 BT Eindhoven