ONDERWIJS

ONDERWIJSHUISVESTING IN NEDERLAND

Vanaf 2015 zijn schoolbesturen in het primaire en voortgezet onderwijs zelf volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van schoolgebouwen. De bekostiging van nieuwbouw en uitbreiding van onderwijshuisvesting is nog steeds een verantwoordelijkheid van de gemeente. Gemeenten en schoolbesturen kunnen afspraken maken om deze verantwoordelijkheid te verplaatsen naar de schoolbesturen. Dit heet doordecentralisatie. Sonneborgh voorziet een verdergaande doordecentralisatie, vergelijkbaar met de ontwikkeling van scheiden van wonen en zorg in de zorgsector. Schoolbesturen kiezen in toenemende mate voor een focus op hun kerntaak: het leveren van goed onderwijs. Het investeren in en beheren en exploiteren van onderwijshuisvesting hoort hier niet bij en wordt in partnerschap ondergebracht bij marktpartijen onder het motto: “wij het onderwijs, jullie de huisvesting”.

SONNEBORGH FACILITEERT ONDERWIJSHUISVESTING

Doordecentralisatie brengt voordelen, maar ook risico’s en beperkingen met zich mee. Het vergroot de autonomie van scholen waardoor deze zich beter kunnen richten op de onderwijsvisie. Tegelijkertijd is deze transformatieopgave een probleem. Het verkrijgen van de benodigde financiering is vaak moeilijk en het beheer en de exploitatie van onderwijshuisvesting vergt specifieke kennis en vaardigheden. Sonneborgh heeft een oplossing die gemeenten en scholen een uitweg biedt om op korte termijn te investeren in beter passende, aantrekkelijke en duurzame schoolgebouwen. Deze oplossing heeft geen gevolgen voor de afspraken die tussen scholen en gemeenten zijn gemaakt in het kader van de doordecentralisatie en de maatschappelijke taak. Ook heeft deze oplossing geen invloed op de begroting of de liquiditeitspositie van de betrokken partijen.

WERKWIJZE VAN SONNEBORGH

Als ontwikkelaar/belegger en exploitant van maatschappelijk vastgoed bouwen wij aan veilige en geborgen leefomgevingen voor ouderen, goede en betaalbare woningen en inspirerende leeromgevingen voor kinderen. Wij richten ons daarom ook op het ontwikkelen, investeren in en in belegging nemen en exploiteren van onderwijshuisvesting.

In het kader van de doordecentralisatie zijn wij in staat om tegen lage kosten onderwijshuisvesting te financieren en efficiënt en effectief te beheren en exploiteren, zodat de school maximaal kan inzetten op het geven van onderwijs. Wij zorgen voor passende, duurzame en betaalbare gebouwen die professioneel beheert en onderhouden worden met lage exploitatierisico’s tot gevolg.

Voor het ontwikkelen, financieren en exploiteren van ons maatschappelijk vastgoed werken wij samen met strategische partners, zoals gespecialiseerde architecten en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

SAMENWERKEN MET SONNEBORGH

Past uw huidige onderwijshuisvesting niet bij de toekomstige behoefte? Heeft u ontwikkelplannen maar vormt de financiering een probleem? Neem dan gerust contact met ons op en hoor wat Sonneborgh voor u kan betekenen!

GA TERUG